Kalendarz roku szkolnego

PLAN PRACY

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju

na rok szkolny 2018/2019

Rada Pedagogiczna dotycząca organizacji roku szkolnego 2018/201930 sierpnia
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/20193 września
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego przez uczniów klas III LO9 września
Spotkanie rodziców z wychowawcami klas I godz. 160011 września
Rada pedagogiczna – plan nadzoru pedagogicznego18 września
Spotkanie Dyrektora szkoły z rodzicami klasy III LO – procedury egzaminu maturalnego 2018/201925 września
Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców26 września
Termin złożenia planów wynikowych i planów pracy wychowawczej28 września
Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów klasy III LO28 września
Przeprowadzenie testów diagnozujących w klasach pierwszych z języka polskiego, matematyku, języków obcychwrzesień /październik
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej12 października
Analiza wyników egzaminów maturalnych i zawodowych w zespołach przedmiotowych – przedłożenie Dyrektorowi szkoły analizy i wnioskówpaździernik
Spotkanie zespołów przedmiotowych – analiza testów diagnozujących klas I przedstawienie analizy i wyników Dyrektorowi szkołykoniec października
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych2 listopad (piątek)
Spotkanie rodziców klas I z wychowawcami klas Ilistopad
Próbny egzamin maturalny i zawodowylistopad
Szkolne obchody Święta Niepodległości9 listopada
Próbny egzamin zawodowygrudzień
Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych19 grudnia
Ogólnoszkolny dyżur nauczycieli19 grudnia
Szkolne spotkanie Bożonarodzeniowe – wigilia szkolna21grudnia
Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia -1 stycznia
Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych21 stycznia
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny9 stycznia
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna10 stycznia
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr22 stycznia
Studniówka – 201926 stycznia
Ferie zimowe28 stycznia -10 lutego
Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpieniado egzaminu maturalnego7 lutego
Próbny egzamin maturalnymarzec
Próbny egzamin zawodowyluty/marzec
Dzień zawodowcamarzec
Wystawienie proponowanych ocen semestralnych dla klasy III LO29 marca
Szkolne rekolekcje wielkopostneTermin do uzgodnienia
Wiosenna przerwa świąteczna18 – 23 kwietnia
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas III LO24 kwietnia
Pożegnanie absolwentów klas III LO,26 kwietnia
Wystawienie proponowanych ocen dla klasy II TŻ i III TH26 kwietnia
Egzamin maturalny – sesja wiosenna 2019- egzaminy ustne6-23 maja6-25 maja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych2,6,7,8 maja
Przeprowadzenie testów kompetencji w klasach I-II BSI, I-II LO i I-III TZ z matematyki, języka polskiego, języka obcego, przedmiotu rozszerzonegomaj /czerwiec
Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach końcowo rocznych klas I – II LO , klasy I i III TZ i klas I-III BR – I St.21 maja
Wstępna rada klasyfikacyjna klasy II TZ i III TH21 maja
Ogólnoszkolny dyżur nauczycieli godz.16.00-18.0021 maja
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Dzień Otwarty31 maj
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe- etap pisemny- etap praktyczny 18 czerwca17 czerwca i od 21-4 lipca model „w”
Wystawienie ocen końcowo-rocznych18 czerwca
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas I – II LO , klas II-III technikum, klas I-III BR – I St. i LOZ18 czerwca
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/101921 czerwca
Letnie ferie22 czerwca – 31 sierpnia
Rekrutacja do klas I – zgodnie z harmonogramem rekrutacjiUstali K. Oświaty
Podsumowująca Rada Pedagogiczna – analiza testów kompetencji25 czerwca
Egzaminy poprawkowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – zgodnie z harmonogramem26-27 sierpnia
Poprawkowe egzaminy maturalne- egzamin pisemny- egzamin ustny20 sierpnia20-21 sierpnia
Rada pedagogiczna otwierająca ROK SZKOLNY 2019/202029 sierpnia